Cyber zagrożenia

Konferencja na temat Cyber zagrożeń w PCPR w Proszowicach

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Proszowicach zorganizowało spotkanie dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji – asystentem ds. nieletnich aspirantem sztabowym Panią Elżbietą Kowal.

Głównym tematem prelekcji była „Odpowiedzialność karna nieletnich oraz zagrożenia wynikające  korzystania z internetu „

W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, oraz spokrewnione funkcjonujące na terenie Powiatu Proszowickiego. Podczas spotkania rodziny zastępcze  oraz wychowankowie mogli dowiedzieć się o konsekwencjach prawnych jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia, oraz jakie są procedury postępowania Policji w przypadku ujawnienia osoby nieletniej  przejawiającej objawy demoralizacji. Wychowankowie mogli też dowiedzieć się czym różni się osoba małoletnia od nieletniej w świetle prawa.

Omówiono także pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze takie  jakie Policja czy Sąd  może zastosować wobec osoby nieletniej popełniającej czyn zabroniony Ustawą. Przedstawiciel policji  szeroko omówił  również zagrożenia jakie można napotkać w „wirtualnym świecie” oraz skutkach umieszczania w sieci obraźliwych wpisów i haseł, które pomimo usunięcia, pozostają tam na zawsze.

Po spotkaniu odbyła się Grupa Wsparcia  dla rodzin zastępczych, gdzie rodziny mogły  podzielić się  problemami a także wymienić informacjami co do pełnionej funkcji. 

Ideą Grupy Wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy Grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania.

Wartością Grup Wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. W Grupach Wsparcia uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów).

W czasie  trwania  Grupy Wsparcia do dyspozycji rodzin  zastępczych,   pozostawali pracownicy zatrudnieni w PCPR Proszowice.

Tekst i fot. PCPR Proszowice