Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
Łyszkowice, 32-104 Koniusza
tel. (12) 386-95-25
Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach jest placówką, stacjonarną pobytu stałego, zapewniająca całodobową opiekę osobom upośledzonym umysłowo.

Do Domu przyjmowane są na podstawie skierowań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – osoby upośledzone umysłowo obojga płci, które ze względu na sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe bądź materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy. Dom może również świadczyć usługi osobom i rodzinom wymagającym pomocy środowiskowej.

Przy DPS w Łyszkowicach działa Fundacja im. Adama Chmielowskiego, której głównym celem jest działanie na rzecz mieszkańców Domu oraz poprawy jakości ich życia.

Przy Domu działa także Gospodarstwo Pomocnicze gospodarujące na posiadanych gruntach rolnych i w budynkach gospodarczych stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej.

Dom jest organem prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dom jest jednostką stacjonarną, samodzielną, opiekuńczo – wychowawczą, medyczno–rehabilitacyjną, zapewniającą mieszkańcom warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia, intymności, niezależności, rozwoju osobowości i działań zmierzających do ich usamodzielnienia.