Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Komenda Powiatowa Policji

ul. Wolności 2, 32-100 Proszowice
tel. (12) 385-32-00, 385-33-45, 385-33-46
Komendant: mł. insp. Jerzy Groński

http://proszowice.policja.gov.pl/

 

Do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach należy:

  • Tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z administracją samorządową oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych.
  • Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców na obszarze powiatu oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji.
  • Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie tym jednostkom w razie potrzeby odpowiedniego , wsparcia.
  • Realizowanie czynności w zakresie technicznej, kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych dowodów.
  • Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych oraz kierowanie tym ruchem i jego kontrolowanie, jak również realizowanie czynności w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe.
  • Współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki edukacyjnej i wychowawczej z organami administracji, mediami i innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
  • Monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznawanie zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży.
  • Kontrolowanie i ocenianie działalności podległych jednostek Policji pod względem zgodności z prawem i sprawności.
  • Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie wymiany informacji i współdziałania w zwalczaniu przestępczości narkotykowej .
  • Podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Rzeczypospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości międzynarodowej, współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych.