Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Proszowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach nr 64 został utworzony na podstawie Uchwaly nr V/40/20I5 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawi utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie powiatu proszowickiego i nadania mu statutu.

Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi i udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy, lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego, rodzinnego i socjalnego,
prowadzenie hostelu – mieszkania schronienia dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój,
prowadzenie telefonu zaufania, wynikających z rozeznanych potrzeb, m.in. podejmowanie współpracy w zakresie pomocy pokrzywdzonym z Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, czy osobami prywatnymi,

Ośrodek jest powiatową jednostka budżetową, obejmującej swoim działaniem teren powiatu proszowskiego, a podstawą jego gospodarki finansowej jest roczny plan finansów.