Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Proszowicach

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach
ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice
tel./fax.: 12 307 03 36
strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl
e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Poradnia wspiera szkołę i przedszkole w procesie dydaktycznym i wychowawczym
poprzez:
 diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną)
 terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rodzin, socjoterapię, EEGBiofeedback)

 porady i konsultacje indywidualne
 warsztaty w szkołach
 udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
 udział w spotkaniach z rodzicami
 pomoc w opracowywaniu i realizowaniu IPE-T-ów oraz programów zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych
 doradztwo w zakresie planowania kariery zawodowej i wyboru kierunku kształcenia i
zawodu
 prowadzenie badań sondażowych w celu rozpoznawania ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 mediację i interwencję kryzysową
 działalność informacyjną i edukacyjną (prelekcje, wykłady)
 orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych
 opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 organizowanie i prowadzenie wspomagania polegająca na zaplanowaniu i
przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkoli i
szkół
 oraz inne formy pomocy.