Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-29-60, 386-22-24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostka organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa . PCPR realizuje zadania własne Powiatu Proszowickiego w zakresie pomocy społecznej oraz zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do zadań Centrum w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 2. opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach, organizowanie specjalistycznego poradnictwa
 3. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej (telefonu interwencyjnego)
 4. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej pracowników socjalnych z terenu powiatu
 5. doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje palcówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych
 7. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb
 8. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach
 9. organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 10. zapewnienie funkcjonowania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowego Zespołu ds. orzekania do celów poza rentowych
 11. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych: – turnusy rehabilitacyjne
  – likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się
  – realizacja programów celowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  – realizacja programów samorządowych
  – organizowanie i nadzór nad warsztatami terapii zajęciowej
 12. opracowywanie i przestrzeganie planów i informacji z przeprowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa
 13. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci
 14. przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych , zakłady dla nieletnich i rodzin zastępczych
 15. pomoc uchodźcom
 16. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
 17. opracowanie, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych
 18. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, opracowanie i realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych
 19. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 20. opracowanie i przestrzeganie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu wojewódzkiego
 21. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
 22. dofinansowanie:
  – uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  – sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  – zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobie niepełnosprawnej na podstawie odrębnych przepisów
  – likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
  – budowy, rozbudowy, i modernizacji obiektów służących rehabilitacji
  – finansowania w części lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywizacji zawodowej.