Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Grzymały Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 653-20-89, 12 357-10-99
tel. kom. 605 04-43-19
Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Proszowicach:

 • Sprawowanie działalności inspekcyjnej polegającej na wykonywaniu inspekcji terenowej w
  podległych miastach i gminach w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i
  utrzymania obiektów budowlanych na podstawie sporządzonych okresowych planów kontroli.
 • Wydanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, budowanych lub
  wybudowanych w ramach samowoli budowlanych.
 • Wstrzymywanie prowadzonych robót budowlanych.
 • Wydawanie decyzji o nakazie zaniechania dalszych robót budowlanych bądź rozbiórki obiektu
  lub jego części, lub wydawanie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego. Wydanie decyzji o nakazie zaniechania przeprowadzenia kontroli oraz przedstawienia ekspertyzy
  stanu technicznego obiektu lub jego części.
 • Wydanie decyzji o nakazie usunięcia nieprawidłowości w użytkowanym obiekcie budowlanym.
 • Wydanie decyzji o nakazie rozbiórki nie użytkowanego, zniszczonego lub nie wykończonego
  obiektu budowlanego nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia oraz uporządkowania
  terenu.
 • Wydanie decyzji o nakazie opróżnienia obiektu budowlanego bądź wyłączenia go w całości z
  użytkowania.
 • Zapewnienie zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w celu usunięcia
  niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i wydanie
  decyzji w sprawie wykonania niezbędnych robót i zabezpieczenia obiektu budowlanego.
 • Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli
  państwowej w zakresie uzgodnienia planów kontroli i wymiany informacji o wynikach kontroli.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie samowoli budowlanych. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych po sporządzeniu przez inwestora
  projektu zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót.
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
 • Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora
  nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.
 • Ustalanie opłat legalizacyjnych obiektów budowlanych wybudowanych bez wymaganego prawem
  zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.