Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach

Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-20-13

http://www.zdp.proszowice.pl/
Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w szczególności:

opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
opracowywanie projektów, planów finansowania budowy, modernizacji., remontów, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych
pełnienie funkcji inwestora
utrzymanie obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogami
realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
koordynacja robót w pasie drogowym w szczególności: wydawanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego, oraz wydawanie opinii w sprawie wycinki drzew w pasie dróg powiatowych,
wydawanie opinii o lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach
prowadzenia ewidencji dróg i mostów oraz. gromadzenie danych o sieci drogowej,
prowadzenie okresowej kontroli dróg i obiektów mostowych
prowadzenie zimowego utrzymania dróg i obiektów mostowych
wykonywanie robót interwencyjnych, robót związanych z utrzymaniem dróg i prac zabezpieczających
przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym
prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w Zarządzie organu zarządzającego drogą
wykonywanie zadań, w zakresie obronności kraju.